Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

Tóm tắt

Trong bài báo này dao động mực nước trong một số cảng biển có hình dạng kiểu mẫu cơ bản khác nhau như chữ T và L được tính toán và phân tích bằng mô hình số trị dựa trên phương trình sóng dài phi tuyến 2 chiều. Khả năng tính toán của mô hình đã được kiểm chứng với số liệu thí nghiệm trong máng sóng. Kết quả tính toán và phân tích cho thấy hệ số khuyếch đại dao động mực nưôc trong cảng không những phụ thuộc vào chu kỳ dao động của sóng dài ngoài khơi mà còn phụ thuộc vào hình dạng đường bờ và địa hình cảng. Trong dải chu kỳ sóng tính toán có sự xuất hiện 2 lần đỉnh của hệ số khuyếch mực nước..

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Quốc Trinh, Bùi Mạnh Hà (2012), Tính toán phân tích dao động mực nước trong một số cảng biển có hình dạng khác nhau bằng mô hình số trịTạp chí Khí tượng Thủy văn, 613, 25-30.

Tài liệu tham khảo

  1. Derun, 4. B., Kakinuma, T., and Isobe, M., 2003. /I nonlinear numerical model of harbor oscillations. Proc.Coastal Eng., JSCE, 50:231 -235. (in Japanese).
  2. De Jong, M.p.c. 2004. Seiche characteristics of Rotterdam Harbour. Coastal Engineering 51 373-386.
  3. Horikawa, K., Shuto, N., and Nishimura, H., 1969. Characteristic oscillation of water in an L-shaped bay. Coastal Eng. in Japan, 12:47-56.
  4. Hwang, L-S. and Tuck, E. 0., 1970. On the oscillations of harbours of arbitrary shape. J. Fluid Meeh., 42:447- 464.
  5. Imamura, F., Shuto, N., Goto, c., 1998. Numerical simulation of the transoceanic propagation of tsunami. Proceedings of paper presented at the Sixth Congress of the Asian and Pacific Regional Division, Int. Assoc. Hy- draul. Res., Kyoto, Japan.
  6. Ippen, A. T, and Goda, Y., 1963, "Wave-Induced Oscillations in Harbor: the Solution for a Rectan-gular Har­bor Connected to Open-Sea," Report No. 59, Hydrodynamic Lab., M. I. T., MA, U.S.A.
  7. Mile, J., and Munk, w., 1961, "Harbor Paradox," Journal of Waterway and Harbor Division, ASCE, Vol. 87, No. WW3,pp. 111-139.
  8. Rabinovich, A., B., 2009. Seiches and Harbor Oscillations - Handbook of Coastal and Ocean Engineering (edited by Y.C.Kim), WorldScientificc Publ., Singapoure.
  9. Tanaka, N., Nandasena, N. A. K., Jinadasa, K. s. B. N., Sasaki, Y., Tanimoto, K. Mowjood, M. I. M., 2009. Devel­oping effective vegetation bioshield for tsunami protection, Journal of Civil and Environmental Engineering Systems, Taylor & Francis, Vol.26,pp. 163-180.
  10. Nguyen Ba Thuy, Tanimoto, K., Tanaka, N., Harada K., limura, K.. Effect of open gap in coastal forest on tsunami Run-up - Investigations by experiment and numerical simulation, Ocean Engineering, Elsevier, 36 (2009), 1258-1269.