Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

2Viện Di truyền Nông nghiệp

Tóm tắt

Mô hình MIKE 11 được áp dụng để đánh giá tình hình xâm nhập mặn trên các sông chảy qua Nam Đinh cho kết quả tốt. Việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực và lan truyền chất được thực hiện với bộ số liệu đo đạc tại một số vị trí trên sông Hổng, sông Ninh Cơ và sông Đáy trong mùa kiệt năm 2006. Để dự báo tình hình xâm nhập mặn theo kịch bản nước biển dâng, các điều kiện biên được kết hợp giữa các phương án dòng chảy trên sông Hổng với các kịch bản nước biển dâng. Kết quả mô phỏng bằng mô hình cho thấy, trong tương lai quá trình xâm nhập mặn có thể xâm nhập khá sâu vào đồng bằng. Điều đó sẽ đặt ra những thách thức cho các hoạt động canh tác nông nghiệp, khi sử dụng nguồn nước tưới từ sông nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện tăng diện tích sản xuất cho ngành nuôi trông thủy sán nước lợ.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lã Thanh Hà, Dương Văn Khảm, Lê Huy Hà (2012), Áp dụng mô hình thủy lực MIKE 11 để đánh giá nguy cơ xâm nhập mặn theo kịch bản nước biển dâng tỉnh Nam ĐịnhTạp chí Khí tượng Thủy văn, 613, 30-38.

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
  2. Cục Đo đạc và Bản đổ Nhà nước, Bản đổ địa hình khu vực tỉnh Nam Định tỷ lệ 1:50.000,2006.
  3. Cục Thống kê tỉnh Nam Định, Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2010.
  4. Denmar Hydraulic Institute, Reference Manual, Mike 11 -A modelling system for rivers and channels, 2004.
  5. Viện Quy hoạch Thủy lợi, Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hổng và sông Thái Bình, 2000.
  6. Viện Di truyền Nông nghiệp, Improving rice tolerance of submergence and salinity to cope with climate change in coastal areas of Vietnamese Deltas, 2010.