Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Với các kết quả về nghiên cứu và tính toán về tiềm năng nước mưa cho thấy tỉnh biến động của lương mưa rơi trong năm là rất lớn và những cơn mưa cường độ cao chiếm tỷ trọng lớn trong lượng mưa năm nên việc cân bằng thu - trữ nhằm tạo cơ sở phục nâng cao sự sử dụng nước mưa trong tình hình hiện nay là rất cần thiết nhất là vùng nguồn nước bị nhiễm mặn.

Mục tiêu của cân bằng là tỉnh toán quy mô mái hứng và bể chứa là hai bộ phận quan trong hệ thống thu trữ nước mưa. Các kết quả về cân bằng nước theo năm mưa ứng với mức lượng mưa bình quân và ứng tần suất 75% (nôm khá khô hạn) trên diện tích mái hứng 100mvà các mức khả nang sử dụng trong ngày (100,120,150,180, 200,220 và 250 lít/ngày-đêm).

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trương Văn Hiếu (2011), Cân bằng thu- trữ trong sử dụng tài nguyên nước mưa tại Tp. Hồ Chí MinhTạp chí Khí tượng Thủy văn, 611, 25-29.

Tài liệu tham khảo

  1. GS. TS. Lê Sâm (2006). "Thuỷ nông ở Đồng bằng sông Cửu Long" Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  2. Đỗ Văn Toán, Đỗ Hữu Thành (1999). "Thủy văn ứng dụng". Nhà xuất bản Giáo dục năm 1999.
  3. ISIS Steady user Manual (1998) - Halcrow/HR Walling Ford.
  4. ISIS Flow user Manual (1999) - Halcrow/HR Walling Ford.
  5. Teaching Hydraulics Using ISIS (1996) “ Halcrow/HR Walling Ford.