Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Trong bài báo này cung cấp những thông tin ban đấu về hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt cũng như phân loại chất lượng nguồn nước theo-chỉ số NSF-WQI của tỉnh Vĩnh Long. Dựa vào giá trị cửa các thông số chất lượng nước mặt trên và sử dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nưốc NSF - WQI (National Sanitation Foundation "Water Quality Index). Nhóm nghiên cứu đã áp dụng việc tính toán chất lượng nước theo chỉ số NSF- WQI và tiến hành thành lập các bản đồ chất lượng nguồn nước. Dựa vào số liệu hiện có, chúng tôi chọn 09 thông số như nhiệt độ, pH, TSS, DO, BOD Nitrate, phosphate, độ đục, Coliform để làm căn cứ tính toán, phân loại chất lượng nguồn nước theo NSF~ WQI.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Hồng (2011), Xây dựng chỉ số chất lượng nước NSF- WQI trên các sông, rạch chính của tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 611, 37-42.

Tài liệu tham khảo

  1. Niên giám thống kê năm ((2008), (2009)). Cục thống kê tỉnh Vĩnh Long.
  2. Lê Trình (2003). Điều tra cơ bản, đánh giá tổng hợp tài nguyên vờ môi trường, nghiên cứu xây dựng các hướng dẫn và quy định bảo vệ môi trường cho các ngành sởn xuất kinh doanh trong điểm ở tỉnh Vĩnh Long.
  3. Phùng Chí Sỹ (2001). Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường năm 2001 và xây dựng quy chế bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, quản lý rác đô thị tại tỉnh Vĩnh Long.
  4. L.A. Tuan, G.C.L Wyseure (2004). Water quality management for irrigation in the MK river delta, Viet­nam
  5. Sở Tài Nguyen và Môi trường tĩnh Vĩnh Long (2008,2009). Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Long nởm 2006,2007,2008,2009.
  6. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoan 2011 -2020.