Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Phương pháp dự báo thời tiết bằng mô hình số đã được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Chất lượng dự báo của các mô hình số không ngừng được cải tiến và đã trở thành phương pháp dự báo chủ lực trong nghiệp vụ dự báo thời tiết ở các nước phát triển. Đặc biệt là dự báo định lượng về mưa, phương pháp dự báo bằng mô hình số cao hơn hằn các phương pháp truyền thống khác như synop hay thống kê... Mặt khác, sản phẩm số của mô hình dự báo có thể đảm bảo các yêu cầu của các mô hình dự báo thuỷ vân đối với dự bớo lũ lụt, lũ quét. Chính vì vậy, ưu tiên phát triển phương pháp dự báo số trị, mà trước hết là áp dụng các mô hình số là một hướng đi nhằm tăng cường chất lượng dự báo.

Trong bối cảnh đó, với mục đích tìm kiếm một mô hình thích hợp có khả nâng áp dụng dự báo mưa cho lưu vực sông Đồng Nai chúng tôi đã chọn đề tài: "Ứng dụng mô hình WRF trong dự báo lượng mưa trên lưu vực bộ phận hệ thống sông Đồng Nai"

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trương Hoài Thanh, Nguyễn Văn Tín, Bùi Chí Nam (2011), Khảo sát độ nhạy của một số sơ đồ tham số hóa đối lưu trong dự báo định lượng mưa trên lưu vực sông Đồng Nai dựa trên mô hình WRFTạp chí Khí tượng Thủy văn, 611, 43-50.

Tài liệu tham khảo

 1. Trần Tân Tiến: Dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị.~ NXB Đợi học Quốc gia Hà Nội, 1997,
 2. Kiều Thị Xin và CTV, Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình số trị khu vực cho dự báo chuyển động của bão ở Việt Nam.- Báo cáo tổng kết đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước, Hà Nội, 2002, 784tr.
 3. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đốc (1993): Khí hậu Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
 4. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2004), Khí hậu và Tài nguyên khí hậu Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
 5. Trần Gia Khánh (1998), Hướng dẫn nghiệp vụ dự báo thời tiết, Trung tâm Quốc gia Dự báo Khí tượng Thủy văn, Hà Nội.
 6. Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế (2002), Xử lý số liệu Khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý, NXB ĐHQG, Hà Nội.
 7. Trần Công Minh (2001), Khí tượng Synop, NXB ĐHQG, Hà Nội.
 8. Hoàng Đức Cường (2004), "Nghiên cứu thử nghiệm mồ hình quy mô vừa MM5 vào dự báo hạn ngân ở Việt Nam". Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, 147 trong.
 9. Hoàng Đức Cường (2008), "Nghiên cứu thử nghiệm dự báo mưa lớn ở Việt Nam bằng mô hình MM5". Báo cáo tổng kết đê tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ,
 10. Nguyễn Lê Dũng, Phan Văn Tân (2008),"Thử nghiệm ứng dụng hệ thống WRF-VAR kết hợp ban đẩu hóa xoáy dự báo quỹ đạo bão trên khu vực biển Đông".
 11. Vũ Thanh Hằng (2008)," Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo mưa bằng mô hình HRM ở Việt Nam.
 12. Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, Nguyễn Minh Trường,"Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF".