Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

NAMA là chữ viết tất tiếng Anh của "Nationally Appropriate Mitigation Action" được dịch là "Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia". NAMA được coi là một giải  pháp hiệu quả để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và là cơ hội cho các nước đang phát triển trong đàm phán về biến đồi khí hậu và nhận được sự chuyển giao công nghệ cũng như hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ UNFCCC. Bài báo trình bày khái quát về các loại hình NAMA, kinh nghiệm của thế giới và nhận định cơ hội của Việt Nam trong xây dựng và thực hiện NAMA.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thục (2011), NAMA - Một cơ hội cho chuyển đổi công nghệ ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 610, 1-4.

Tài liệu tham khảo

  1.  Cồng ước Khung Liên Hiệp Quốc vê Biến đổi khí hậu (UNFCCC).
  2. Raekwon Chung, 20ỉ0, Market-based Post-2012 Climate Regime: Carbon Credit for NAMAs.
  3. Ministry of Foreign Affairs & Trade, Republic of Korea, 2011, Nationally Appropriate Mitigation Actions by Developing Countries.
  4. Tran Thục, 2011, Presentation to Workshop on Nationally Appropriate Mitigation Actions Subm itted by Developing Country Parties, Bonn, Germany.