Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

2Trường Đại học Hồng Đức

Tóm tắt

Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đổi với sự phát triển của một quốc gia. Hiện nay các vấn đề liên quan đến nước rất được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Bài báo này đưa ra một hướng tiếp cận mới vể quản lý, cân đối tài nguyên nước dựa trên quan điểm kinh tế nước- nước ảo, đổng thời trình bày phương pháp, kết quả tính toán nước ào đối với sản phẩm lúa gạo và nông sản chính ở 7 vùng kinh tế-chính của Việt Nam.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Lương Hữu Dũng, Lê Tuấn Nghĩa, Ngô Thị Thủy, Lê Thị Hương (2011), Phương pháp tính nước ảo cho lúa và nông sản chính ở Việt NamTạp chí Khí tượng Thủy văn, 610, 19-24.

Tài liệu tham khảo

 1. Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade, AX Hoekstra andPQ. Hung,2002
 2. Virtual water trade: Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade, IHE Delft, The Netherlands, 12-13 December 2002, AX Hoekstra (editor) - February 2003
 3. Allan, J.A, (1997). "Virtual Water": A long term solution for water short Middle Eastern economies? Paper presented at the 1997 British Association Festival of Science, Roger Stevens Lecture Theatre, University of Leeds, Water and Development Session, TUE.51,14.45.
 4. The water footprint of food, Professor Arjen Y. Hoekstra, Twente Water Centre, University of Twente,the Netherlands, 2003.
 5. Turton, A.R. (2000): Precipitation, people, pipelines and power: towards a "virtual water" based political ecology discourse. MEWREW Occasional paper, Water issues Study group, School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London.
 6. Warner, J. (2003): Virtual water - virtual benefits. In Hoekstra ed. (2003).
 7. Water footprints of nations, A.K Chapagain and A X Hoekstra, 2004.
 8. Vietnam grain and feed annual 2008, USDA, Tran Quoc Quan, 2008.
 9. Assesmetn of fertilizer US by crop at global level 2006/07 - 2007/08, Patrick Heffer, I FA, 2008.
 10. Water footprint manual, A XHoekstra and /1. K Chapagain, 2009
 11. http://www.gso.gov.vn/
 12. http://agro.gov.vn/
 13. http://www.waterfootprint.org/