Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Đức Cường (2011), Nghiên cứu ứng dụng sơ đồ đổng hóa số liệu 3DVAR cho mô hình WRF để dự báo thời tiết ở Việt NamTạp chí Khí tượng Thủy văn, 610, 37-42.

Tài liệu tham khảo

  1. Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, Nguyễn Minh Trường (2005), Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoay thuận nhiệt đới bống mô hĩnh WRF, Tạp chí KTTV số 532 (04/2005), Hà Nội.
  2. Phan Văn Tân (2003), Các phương pháp thống kê trong khí hậu, Nhà xuất bản Đợi học Quốc Gia, Hà Nội.
  3. Phan Văn Tân, Nguyễn Lê Dũng (2009), Thử nghiệm ứng dụng hệ thống WRF-VAR kết hợp với sơ đồ ban đấu hóa xoáy vào dự báo quĩ đạo bão trên Biển Đông. Tạp chỉ Khỉ tượng Thủy văn, Hà Nội, 7(583), tr. 1 -9.
  4. Trần Tân Tiến (1997), Nghiên cứu dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
  5. Barker D. M., Y.-R. Guo, w. Huang, H. Huang, s. Rizvi, Q, Xiao, and M.-S. Lee (2005) WRF-VARA Unified 4/4D- Var Data Assimilation system for WRF. Preprints. 6th WRF/MM5 Users Workshop. NCAR. Boulder, co.
  6. Barker, D. M., Huang, w„ Guo. Y-R., and Bourgeois, Al (2003) A three-dimensional Variational (3DVAR) Data Assimilation System for use with MM5. NCAR Technical Note, NCAR/TN-453-rSTR, pp68.