Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Tài nguyên nước, Số 8 phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tóm tắt

Lưu vực sông Srêpok là một trong những lưu vực sông lớn của nước ta, có nguồn nước xuyên biên giới, do đó việc nghiên cứu phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Srepok nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường mà vẫn đảm bảo cho việc phát triển kinh tế xã hội của các ngành địa phương cần phải có những luận cứ thuyết phục. Báo cáo này trình bày kết quả tính toán phân bổ nguồn nước cho các ngành ở những vùng bị thiếu nước vào thời kỳ khô hạn sử dụng mô hình quy hoạch tuyến tính. Đầu vào của mô hình là giá trị kinh tế sử dụng nước và nhu cầu nước cho các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp và sinh hoạt, kết hợp với với lượng nước có thể phân bổ cho từng vùng theo các tháng trong điều kiện chưa có các công trình tạo nguồn. Kết quả cho thấy, nhu cầu nước của cả lưu vực chiếm 95% là phục vụ tưới cho nông nghiệp nhưng giá trị kinh tế ngành này đem lại thấp hơn nhiều so với ngành chăn nuôi và công nghiệp. Bên cạnh đó, một số vùng bị thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô, lượng nước chưa đáp ứng được 10% nhu cầu. Do đó, ngoài ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt thì các ngành công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản cũng được ưu tiên cấp lượng nước tối thiểu đủ để duy trì sản xuất. Lượng nước tưới còn thiếu cần được quy hoạch cấp nước từ các hồ chứa nước hoặc chuyển nước từ các sông lân cận.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Thị Ngọc Bích, Nguyễn Cao Đơn (2019), Phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông srepok. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 703, 60-68.

Tài liệu tham khảo

1. Briscoe, J. (2011), Water as an Economic Good: Old and New Concepts and Implications for, Harvard University, Cambridge, MA, USA.

2. Luyện Đức Thuận (2013), Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ tài nguyên nước theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình (Báo cáo đề tài cấp cơ sở của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia).

3. Nguyễn Ngọc Hà (2018), Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ (Luận án Tiến sĩ).

4. Quyết định Số 38/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Viện Quy hoạch Thủy lợi (2000), Nghiên cứu tối ưu hóa trong quản lý, quy hoạch và khai thác tài nguyên nước trên LVS Hồng - Thái Bình.

6. Yan Han, Yue-Fei Huang, Guang-Qian Wang, Imran Maqsood (2011), A Multi-objective Linear Programming Model with Interval Parameters for Water Resources Allocation in Dalian City, Water Resources Management: An International Journal, Published for the European Water Resources Association (EWRA), Springer; European Water Resources Association (EWRA), 25 (2), 449-463.