Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

Tóm tắt

Nghiên cứu về sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) đã được bắt đầu từ những năm giữa của thế kỷ 20 nhưng hiện nay vẫn còn là một chủ đề thu hút được nhiều sự đầu tư nghiên cứu của các nhà khoa học khí tượng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trong bài báo này, tiếp theo những nghiên cứu trước đây của các nhà khoa học trong nước như Trịnh Văn Thư [6], Bùi Minh Tăng [5], Lê Đình Quang [2,3], Nguyễn Thị Sênh [4] và Phạm Vũ Anh [1], tác giả sử dụng một cách tiếp cận mới để xây dựng nên bộ chỉ tiêu các đặc trưng nhiệt động lực cho sự hình thành XTNĐ cho khu vực Biển Đông có mờ rộng đến kinh tuyển 140°E.

Sau khi khảo sát số liệu trong 30 năm (1980 - 2009) với 398 trường hợp của XTNĐ, tác giả đưa ra các đặc trưng phục vụ cho bài toán dự báo sự hình thành của XTNĐ trên khu vực Biển Đông có mở rộng đến kinh tuyên 140°E. Các ngưỡng này được dựa trên số liệu dự báo của các mô hỉnh số trị.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Phúc Lâm (2011), Bộ chỉ tiêu các đặc trưng nhiệt động lực cho sự hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông mở rộngTạp chí Khí tượng Thủy văn, 609, 14-19.

Tài liệu tham khảo

  1. Phạm Vũ Anh, "Nguồn gốc synôp của bão và áp thấp nhiệt đới trên vừng biển Đông Nam Á", Tạp chí ICFTV, tháng 12/2007.
  2. Lê Đình Quang, Báo cáo đề tài "Nghiên cứu những nguyên lý cơ bàn dự báo sự nảy sinh của bão với thời hạn trước ba ngày", 1989.
  3. Lê Đình Quang, "Ảnh hưởng của nhiệt độ mặt nước biển đến cường độ của XTNĐ hoạt động trên biển Đông", 1996
  4. Nguyễn Thị Sênh, Báo cáo đề tài "Xác định sự hình thành củaXTNĐ trên khu vực Biển Đông", 2007
  5. Bùi Minh Tăng, "ENSO và dao động của bão, áp thấp nhiệt đới và lượng mưa mùa mưa bão ở Việt Nam", Tuyển tập báo cáo khoa học "Tổng kết công tác nghiên cứu dự báo và phục vụ dự báo
  6. Khí tượng-Thủy văn 1991 - 1995" 1995
  7. Trịnh Vân Thư, Báo cáo đề tài "Phân tích và dự báo bão" (thuộc khuôn khổ đề tài 42A0201), 1989
  8. Gray, IV. M., 1968: Global view of the origin of tropical disturbances and storms. Monthly Weathe . Review, 96,669-700.
  9. Kevin K. IV. Cheung, 2003 - Large-scale Environmental Parameters Associated with Tropical Cyclone Formations in the Western North Pacific, Journal of Cl I mate, Vol 17,466-484
  10. Lisơ M. Briegel and William M. Frank, 1997, Large-scale Influences on Tropical Cyclogenesis In the Western North Pacific, Monthly Weather Review, 125,1397- 1413.