Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững; hnkhac@hunre.edu.vn;

2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

3 Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy Sản; tiquatuwagen@gmail.com; hanhtam.vifep@gmail.com.

Tóm tắt

Nuôi trồng thủy sản (NTTS) thông minh thích ứng với Biến đổi khí hậu (Climate Smart Aquaculture), được đề xuất bởi Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc– FAO (2010) trong khuôn khổ tiếp cận nông nghiệp thông minh thích ứng với Biến đổi khí hậu (CSA), là hướng tiếp cận tổng hợp thúc đẩy sự cải tiến, chuyển đổi trong lĩnh vực NTTS ở tất cả các cấp độ (trang trại, địa phương, vùng quốc gia) nhằm giải quyết những thách thức và nâng cao tính thích ứng của các hệ thống NTTS trước tác động gia tăng của BĐKH. Việc áp dụng các mô hình NTTS thông minh thích ứng với BĐKH tại Việt Nam, hiện đang được áp dụng và nhân rộng, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố ven biển vùng Bắc Bộ–Bắc Trung Bộ. Để đánh giá các hệ thống NTTS thông minh thích ứng với BĐKH, Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng, trên cơ sở ba nhóm trụ cột chính trong tiếp cận CSA, bao gồm nhóm tiêu chí về đảm bảo an ninh lương thực (ANLT), nhóm tiêu chí thích ứng và phục hồi với BĐKH, và nhóm tiêu chí về giảm phát thải khí nhà kính (KNK). Bộ tiêu chí được áp dụng có ý nghĩa thiết thực trong việc đánh giá tính hiệu quả và cải thiện các hệ thống NTTS thông minh thích ứng với BĐKH cho vùng Bắc Bộ–Bắc Trung Bộ cũng như mở rộng cho các tỉnh thành ven biển Việt Nam.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Khắc, H.N.; Tú, T.Q.; Tam, T.V. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng ven biển Bắc BộBắc Trung BộTạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 716, 51-62. 

Tài liệu tham khảo

1. Climate smart agriculture sourcebook, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. 

2. Climate change adaptation in fisheries and aquaculture: compilation of initial examples, FAO Fisheries and Aquaculture, 2014.

3. Smit, B.; Pilifosova, O. Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity in Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability – Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A.,Dokken, D.J., White, K.S., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2001; pp. 877–912.

4. Mendelsohn, R.; Dinar, A. Climate Change and Agriculture an Economic Analysis of Global Impacts, Adaptation and Distributional Effects. Edward Elgar Publishing, UK– USA, 2009, p. 1.

5. Suraje, D.; Jeroen van der, S. Uncertainty and Climate Change Adaptation A Scoping Study. Utrecht, Netherlands: Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation, 2007.

6. Mendelsohn, R. Efficient Adaptation to Climate Change. Clim. Change 2000, 45, 583– 600. https://doi.org/10.1023/A:1005507810350.

7. CC–Dolloff, A.M.; Loboguerrero, M.; Lizarrazo, A.; Nowak, F.; Howland, N.; Andrieu, A.; Jarrvis. Decision–support framework for targeting investment towards climate–smart agriculture practices and programs, Our Common Future Under Climate Change Paris, 2015.

8. Onada, O.A.; Ogunola, O.S. Climate Smart Aquaculture: A Sustainable Approach to Increasing Fish Production in the Face of Climate Change in Nigeria. Int. J. Aquac. Fish Sci. 2016, 3, 444–448. http://www.fisheriesjournal.com/archives/2016/vol4issue3/PartF/4–2–110.pdf.