Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam; taikttvqnam@gmail.com

2 Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn; quangvnes@gmail.com

* Tác giả liên hệ: taikttvqnam@gmail.com; Tel.: +84–963315886

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá xu thế biến đổi nhiệt độ cảm nhận (HI) và xu thế biến đổi hệ số nhiệt dư thừa (EHF) thông qua dữ liệu khí tượng tại Quảng Nam từ năm 1979 đến 2019. Kết hợp với số liệu y tế tại địa phương, ngưỡng nhiệt độ–độ ẩm ảnh hưởng tới sức khỏe một số cộng đồng dân cư tại Quảng Nam được phân cấp, xác định. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam theo hướng ứng dụng thông tin thời tiết để chăm sóc, phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tài, N.C.; Quang, N.Đ. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu nhiệt ẩm ảnh hưởng tới sức khỏe một số cộng đồng dân cư tại Quảng Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 717, 20–31

Tài liệu tham khảo

1. Rothfusz, L.P. The Heat Index "Equation" (or, More Than You Ever Wanted to Know About Heat Index). Technical Attachment. Scientific Services Division, NWS Southern Region Headquarters, Fort Worth, TX. SR 90–23, 7/1/90, 1990.

2. Nairn, J.R.; Fawcett, R.G. The Excess Heat Factor: A Metric for Heatwave Intensity and Its Use in Classifying Heatwave Severity. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 12, 227–253. https://doi.org/10.3390/ijerph120100227.

3. Eun–Soon, I.; Pal, J.S.; Elfatih, A.; Eltahir, B. Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia. Sci. Adv. 2017, 3, e1603322. https://doi.org/10.1126/sciadv.1603322.

4. Wu, J.; Gao, X.; Giorgi, F.; Chen, D. Changes of effective temperature and cold/hot days in late decades over China based on a high resolution gridded observation dataset. Int. J. Climatol. 2017, 37, 788–800. https://doi.org/10.1002/joc.5038.

5. Opitz–Stapleton, S.; Sabbag, L.; Hawley, K.; Tran, P.; Hoang, L.; Nguyen, P.H. Heat index trends and climate change implications for occupational heat exposure in Da Nang, Vietnam. Clim. Serv. 2016, 2–3, 41–51.

6. Thảo, P.T.M.; Linh, P.T. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp thích ứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 2017, 2, 113–119.

7. Quyền, N.H. và cs Nghiên cứu xác định bộ chỉ tiêu và xây dựng mô hình khí hậu phục vụ cảnh báo nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên người ở một số tỉnh vùng miền núi phía Tây Bắc, 2019.