Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia; nguyendong.rsc@gmail.com  

2 Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; doanhaphong@gmail.com

* Tác giả liên hệ: nguyendong.rsc@gmail.com; Tel.: +84–912556868

Tóm tắt

Dữ liệu viễn thám cho phép nghiên cứu chất lượng không khí không chỉ theo không gian mà còn gần thời gian thực trong quản lý và giám sát chất lượng không khí. Nghiên cứu này xây dựng mối quan hệ giữa độ sâu quang học aerosol (AOD) được ước tính từ dữ liệu vệ tinh ở độ phân giải không gian 3 km x 3 km với nồng độ các hạt mịn có đường kính ≤ 2,5 μm (PM2.5) được quan trắc tại các trạm trên mặt đất ở khu vực nội thành Hà Nội. Kết quả của nghiên cứu đã xác định được số liệu quan trắc PM2.5 tại 10 điểm quan trắc và sản phẩm AOD chiết suất từ dữ liệu vệ tinh MODIS có mối tương quan khá tốt: sự thay đổi 1% của AOD dẫn đến sự thay đổi 0,52% và 0,39% của PM2.5 được theo dõi trong khoảng thời gian ±45 và 150 phút của thời gian vệ tinh vượt qua khu vực.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đông, N. H.; Phong, D.H. Mối quan hệ thực nghiệm giữa PM2.5 và độ sâu quang học aerosol AOD ở khu vực nội thành Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020718, 22–31.

Tài liệu tham khảo

1. Chu, D.A.; Kaufman, Y.J.; Ichoku, C. Validation of MODIS aerosol optical depth retrieval over land. Geophys. Res. Lett. 2002, 29, 1617. https://doi.org/10.1029/2001GL013205.

2. Gupta, P.; Christopher, S.A.; Wang, J.; Gehrig, R.; Lee, Y.; Kumare, N. Satellite remote sensing of particulate matter and air quality assessment over global cities. Atmos. Environ. 2006, 40(30), 5880-5892. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.03.016

3. WHO. Guidelines for Air Quality. World Health Organization; Geneva: 2000.

4. Remer, L.A.; Didier, T.; Kaufman, Y.J.; Levy, R; Mattoo, S. Algorithm for remote sensing of tropospheric aerosol from modis: Collection 5. 2006.

5. Christopher, S.A.; Chou, J.; Zhang, J.; Li, X.; Welch, R.M. Shortwave direct radiative forcing of biomass burning aerosols estimated from VIRS and CERES. Geophys. Res. Lett. 2000, 27, 2197–2200. https://doi.org/10.1029/1999GL010923.

6. Holben, B.N.; Vermote, E.; Kaufman, Y.J.; Tanré, D.; Kalb, V. Aerosol retrieval over land from AVHRR data-application for atmospheric correction. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 1992, 30, 212–222. https://doi.org/10.1109/36.134072.

7. Wang, J.; Christopher, S.A. Intercomparison between satellite-derived aerosol optical thickness and PM2.5 mass: implications for air quality studies. Geophys. Res. Lett. 2003, 30. https://doi.org/10.1029/2003GL018174

8. Kaufman, Y.J.; Wald, A.E.; Remer, L.A.; Gao, B.C.; Li, R.R.; Flynn, L. The MODIS 2.1 μm channel correlation with visible reflectance for use in remote sensing of aerosol. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 1997, 35, 1286–1298. https://doi.org/10.1109/36.628795

9. Chu, D.A.; Kaufman, Y.J.; Zibordi, G.; Chern, J.D.; Mao, J.; Li, C.; Holben, B.N. Global monitoring of air pollution over land from EOS–Terra MODIS. J. Geophys. Res. 2003, 108, 4661. https://doi.org/10.1029/2002JD003179.