Tác giả

Đơn vị công tác

1 Phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Số 8 Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội; ncaodonwru@gmail.com

2 Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; hangntm@tlu.edu.vn

3 Viện Khoa học tài nguyên nước, Số 8 Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội; nganhduc@yahoo.com

* Tác giả liên hệ: hangntm@tlu.edu.vn; Tel.: +84–354607643

Tóm tắt

Việt Nam là đất nước có rất nhiều hồ chứa nước trong đó có tới gần 90% là đập đất. Hiện nay đã có nhiều hồ đập có nguy cơ mất an toàn do đa phần được xây dựng trong những năm chiến tranh với kỹ thuật khảo sát và thiết kế hạn chế, thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thiếu hoặc không có khung pháp lý an toàn đập, thiếu hoặc không có quy trình vận hành và không được sửa chữa định kỳ, thiếu năng lực dự báo và bị xuống cấp. Nghiên cứu này đã đề xuất khung pháp lý phục vụ quản lý an toàn hồ đập ở Việt Nam, bao gồm các hoạt động tăng cường thể chế chính sách và pháp luật và một loạt các hành động nhằm ứng phó với rủi ro an toàn đập, xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thiên tai và hệ thống sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, thực hiện các kế hoạch hành động cho khả năng chống chịu của khu vực và quốc gia.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đơn, N.C.; Hằng, N.T.M.; Đức, N.A. Nghiên cứu đề xuất khung quản lý tổng hợp an toàn hồ đập tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020718, 32–41.

Tài liệu tham khảo

1.  Đơn, N.C. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (VN–Haz/WB5), 2012, 165 trang.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam, 2009.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam, 2012.

4. Thục, T.; Thắng, N.V.; Hương, H.T.L.; Khiêm, M.V.; Hiển, N.X.; Phong, D.H. Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, 2016.

5. Đơn, N.C. Bối cảnh và sự cần thiết của Dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập”. Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án WB8, do Viện KHTLVN lập, 2015, 323 trang.

6. Văn phòng Quốc hội. Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện hiện nay. Tin hoạt động Quốc hội, 2020. Trang online: http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin–hoat–dong–cua–quoc–hoi.aspx?ItemID=47661, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

7. Quý, P.N. Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự an toàn đập đất của hồ chứa nước và đề xuất bộ tiêu chí đánh giá an toàn đập giai đoạn 2013–2015”, 2015.

8. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Nhật Bản, (MLIT). Trang online: https://www.mlit.go.jp/, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

9. MOIS (Bộ Nội vụ và An ninh Hàn quốc 행정자치부, Haengjeong–Jachi–Bu). Trang online: https://www.mois.go.kr/, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

10. Luật Tài nguyên nước 08/1998/QH10. Trang online: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=7752, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

11. Luật Phòng, Chống thiên tai, 33/2013/QH13. Trang online: http://vbpl.vn/boquocphong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=32516, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

12. Luật Thủy lợi, 08/2017/QH14. Trang online: http://vbpl.vn/bonongnghiep/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126723, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

13. Luật Đê điều 79/2006/QH11. Trang online: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=14831, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

14. Luật 60/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Trang online: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142846, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

15. Nghị định 114/2018/NĐ–CP: Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Trang online: http://vbpl.vn/bonongnghiep/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132219, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

16. Nghị định số 67/2018/NĐ–CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Trang online: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193712, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

17. Nghị định 160/2018/NĐ–CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. Trang online: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=132307, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

18. Thông tư 33/2008/TT–BNN ngày 04/02/2008 của Bộ NNPTNT: Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ–CP về quản lý an toàn đập. Trang online: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Thong-tu-33-2008-TT-BNN-quan-ly-an-toan-dap-huong-dan-Nghi-dinh-72-2007-ND-CP-62574.aspx, truy cập 20 tháng 8 năm 2020.

19. Thông tư số 34/2010/TT–BTC ngày 07/10/2010 của Bộ Công thương: Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. Trang online: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=25744

20. Nghị định 21/2013/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. Trang online: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-21-2013-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-Bo-Tai-nguyen-174900.aspx, truy cập 24 tháng 8 năm 2020.

21. Nghị định số 112/2008/NĐ–CP về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Trang online: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=79588, truy cập 24 tháng 8 năm 2020.

22. Nghị định 43/2015/NĐ–CP về Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Trang online: http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=Tai-nguyen-nuoc/Nghi-dinh-so-43-2015-ND-CP-cua-Chinh-phu-Quy-dinh-lap-quan-ly-hanh-lang-bao-ve-nguon-nuoc, truy cập 24 tháng 8 năm 2020.

23. Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trang online: http://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=32649, truy cập 24 tháng 8 năm 2020.

24. Thông tư 03/2012/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ TNMT Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi. Trang online: https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-03-2012-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-69661-d1.html, truy cập 24 tháng 8 năm 2020.

25. Nghị định 113/2007/NĐ–CP: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều. Trang online: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=29321, truy cập 24 tháng 8 năm 2020.

26. Giáp, N.Đ. Báo cáo Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng khung quản lý tổng hợp lũ một số lưu vực sông điển hình ven biển miền Trung”, 2018, 250 trang.

27. Đơn, N.C. Báo cáo Nội dung 3 “Quy trình và khung pháp lý phục vụ cảnh báo ngập lụt cho vùng hạ du các hồ, đập khu vực Bắc Trung Bộ” Đề tài KC.08.33/16–20.