Tác giả

Đơn vị công tác

1 Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; huyenldtl@gmail.com

* Tác giả liên hệ: huyenldtl@gmail.com Tel.: +840989096266

Tóm tắt

Bài báo này sẽ đánh giá hiện trạng phát triển nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao ở Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV). Tính đến thời điểm 31/12/2019 có 2.836 công chức, viên chức và người lao động làm việc trên phạm vi cả nước trong đó, công chức làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước có 28 người, chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Về cơ bản, nguồn nhân lực của Tổng cục KTTV được đào tạo đúng chuyên ngành KTTV nhưng tỉ lệ phân bố nguồn nhân lực chất lượng cao (viên chức có trình độ từ đại học trở lên) không đồng đều giữa các đơn vị. Trong giai đoạn gần đây, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao trong khi vẫn đảm bảo được chỉ tiêu tinh giản biên chế. Tuy nhiên, tỷ lệ trình độ trung cấp và cao đẳng vẫn còn duy trì ở mức cao, đặc biệt là ở các Đài KTTV khu vực. Cơ cấu độ tuổi hiện tại còn bất cập trong đó độ tuổi từ 41 đến 50 tuổi và trên 51 tuổi chiếm gần một nửa (48,17%). Chính sách phát triển NNL chất lượng cao đã được triển khai thực hiện tương đối tốt và phát huy hiệu quả trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại cần đòi hỏi phải có những đổi mới mang tính đột phá.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Huyền, Đ.T.T. Hiện trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 719, 52-65.

Tài liệu tham khảo

1. Toffler, A. Thăng trầm quyền lực, NXB Thông tin Lý luận, Hà Nội, 1992, tr. 41.

2. Ðảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, 1996, tr.21.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.41, tr130.

4. Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019.

5. Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Báo cáo tổng hợp phiếu điều tra khảo sát về phát triển nguồn nhân lực, 2020.

6. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia. Quy định phân cấp về quản lý công chức, viên chức, 2013.

7. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc. Tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Đài, 2013.

8. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Đài, 2015.